Πρόσκληση Ενδιαφερομένων για στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο για το πανηγύρι του Χρυσοχωρίου

elliniki-dimokratia.png 

       
   
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Χρυσούπολη   11 Σεπτεμβρίου   2018
Αριθ. Πρωτ: 13008
 
 
Ταχυδρομική Διεύθυνση : 64200 Χρυσούπολη    
Τηλέφωνο : 2591350116
Αρ. Τηλεομοιοτυπικού (FAX)
Ηλ. Ταχ. : kontosteliosm@0937.syzefxis.gov.gr
: 2591025273
               
 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Νέστου Καβάλας

  Έχοντας υπόψη:
 1.   Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
 2.  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης      και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν
 3.  Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.α΄/2017) «Άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν
 4. Την αριθ. 153/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέστου περί έγκρισης κανονισμού εμποροπανηγύρεων Δήμου Νέστου (ΑΔΑ: 75Ζ1ΩΚΣ-46Ψ)
 5. Τη με αριθμό 3777/790/01.03.2018 Απόφαση του Δημάρχου Νέστου, με την οποία ορίζει και μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Αντιδήμαρχο Διοικητικού – Οικονομικού  
 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 
 
Κάτοχοι αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, εφόσον ενδιαφέρονται όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νέστου μέχρι και την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 κατά τις ώρες 9.00 π.μ. έως 14 μ.μ. στο γραφείο Αδειοδοτήσεων καταστημάτων προκειμένου να καταθέσουν σχετική αίτηση για συμμετοχή στην ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ  που θα πραγματοποιηθεί στην Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου, κατά τις ημέρες από Πέμπτη 13 – Παρασκευή 14  Σεπτεμβρίου 2018, για τις θέσεις παραπλεύρως της Πλατείας και του Κεντρικού Δρόμου, δυνάμει της αριθ. 154/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης κανονισμού θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Δήμου Νέστου (ΑΔΑ: Ω7ΨΒΩΚΣ-ΝΕ9).
Τα προς πώληση είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι τα εξής:  
 1. Είδη υπόδησης
 2. Είδη προικός
 3. Είδη ένδυσης
 4. Δερμάτινα (τσάντες, ζώνες, κτλ)
 5. Είδη οικιακής χρήσης
 6. Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά
 7. Ξηροί καρποί, είδη διατροφής
 8. Παιχνίδια
 9. Αγιογραφίες: αφίσες κτλ
 10. Ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού κτλ
 11. Βιβλία
 12. Είδη υγιεινής
 13. Είδη λαϊκής τέχνης
 14. Παραδοσιακά είδη Μικροπωλητές διαφόρων ειδών
 15. Αγροτικά παραγωγικά προϊόντα
 16. Γεωργικά μηχανήματα
 17. Καντίνες – φορητές εγκαταστάσεις έψησης
 18. Παροχή Υπηρεσιών
 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής και τα εξής:
 1. Την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχουν ή τη σχετική βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας που εκδίδει ο Δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών, κατά περίπτωση και
 2. Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
Διευκρινίζεται ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί με την πρόσκληση διενεργείται με ευθύνη του Δήμου δημόσια κλήρωση.
Τέλος, η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
 
 
 
         Ο Αντιδήμαρχος Νέστου
 
 
 
         ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ