Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 30/01/2019

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Χρυσούπολη 25-1-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                             Αριθμ. Πρωτ. 985
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
                                                
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 30 του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:30  για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Πρόταση 1ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2019
  2. Έγκριση νομιμοποίησης της υπ ’αρ. 323/731/18-01-2019 Απόφασης Δημάρχου περί «Μεταφοράς και Εναπόθεσης Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Καβάλας»
  3. Έγκριση νομιμοποίησης της υπ ’αρ. 55/124/7-01-2019 Απόφασης Δημάρχου περί «Απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων με τους χειριστές»
  4. Έγκριση νομιμοποίησης της υπ ’αρ. 56/125/7-01-2019 Απόφασης Δημάρχου περί «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας αλατιού για την αντιμετώπιση έντονων χιονοπτώσεων»
  5. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη τελικών αναδόχων για τη «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων» προϋπολογισμού 24.224,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
  6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής  αξιολόγησης ενστάσεων δημοσίων συμβάσεων έτους 2019
  7. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής και διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών δημοσίων έργων, έτους 2019.
  8. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής και διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων έργων με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έτους 2019.
  9. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. για το διαγωνισμού με τίτλο «Δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης, καταγραφής και υιοθέτησης κοινών πρακτικών» του έργου «e-Social Health Care» προϋπολογισμού 31.693,55€ (πλέον Φ.Π.Α.).
 
 
 
Με Τιμή
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
     Τσομπανόπουλος Ευάγγελος