Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 24/04/2019

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Χρυσούπολη  19-4-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 6051
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
                                                
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 24 του μηνός Απριλίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Μ. Τετάρτη και ώρα 13:30  για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Πρόταση 4ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού έτους 2019
  2. Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας MAK-GRATINGSΒιομηχανικές Σχάρες-Περιφράξεις και Μεταλλικές Κατασκευές
  3. Έγκριση περί επιβολής προστίμων κατά την εφαρμογή του κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Νέστου
  4. Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 139/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης της μελέτης (Αριθμ. μελ. 5051/2018): «Οικοτουριστική διαδρομή για την παρατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην περιοχή της Κεραμωτής του Δήμου Νέστου», με απευθείας ανάθεση μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.).
  5. Ανάκληση των με αριθμ. 171/2018 και 172/2018 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου, κατόπιν γνωστοποίησης του περιεχομένου της γνωμοδότησης του δικηγόρου Αναστάσιου Γακίδη, αναφορικά με την ύπαρξη νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.
 
Με Τιμή
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  
 
 
     Τσομπανόπουλος Ευάγγελος