Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 15/6/2017


 elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Χρυσούπολη  9-6-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ                                  Αριθ. Πρωτ.   9521
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                               
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 15 του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Πρόταση 7ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 2. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτικών ακινήτων
 4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών για την ανάδειξη τελικού αναδόχου για την «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων, Ομάδα Οικοδομικά Υλικά και Ομάδα Είδη Τοιχοποιίας / Γυψοσανίδες»
 5. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών για την ανάδειξη τελικού αναδόχου για την «Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων, Ομάδα Εργαλεία»
 6. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών για την ανάδειξη τελικού αναδόχου για την «Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, ομάδα Ξυλείας και ομάδα Χρώματα»
 7. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών για την ανάδειξη τελικού αναδόχου για την «Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων, Ομάδα Σιδηρικών και ομάδα Υλικά Άρδευσης / Ύδρευσης»
 8. Έγκριση τροποποίησης της με αριθ. 60/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκριση  Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης  Εκμίσθωσης Χρήσης Αιγιαλού – Παραλίας»
 9. Έγκριση Ανάθεσης του έργου με τίτλο: “Εργασίες Καθαρισμού Τάφρων Δημοτικής Κοινότητας Λεκάνης”
 10. Έγκριση της με αριθμό 1604/9448/8-6-2017 απόφασης του Δημάρχου περί ορισμού Δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης
 11. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για τον χειρισμό και απόδοση χρηματικού ποσού 18.722,36 ευρώ μετά από επιτυχή έκβαση της ποινικής υπόθεσης ‘’ENERGA και HELLAS POWER’’,  για την άσκηση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων καθώς και εκπροσώπηση ως πολιτική αγωγή σε κατ’ έφεση ποινική δίκη.
 12. Έγκριση παράστασης δικηγόρου προς αντίκρουση της υπ’αρ.ΠΡ444/31-10-2012 προσφυγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη δικάσιμο της 11ης Ιουλίου 2017 καθώς και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο.
 
 
 
Με Τιμή
     Ο Πρόεδρος της επιτροπής
 
 
 
 
      ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ