Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 10/04/2019

      elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Χρυσούπολη  5-4-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                             Αριθμ. Πρωτ. 5280
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
                                                
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 10 του μηνός Απριλίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:30  για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Πρόταση 3ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού έτους 2019
  2. Επικύρωση του πρακτικού Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού μέσω του  ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή – στεγανοποίηση δώματος 1ου Γυμνασίου Χρυσούπολης»
  3. Έγκριση περί επιβολής προστίμων κατά την εφαρμογή του κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Νέστου
 
Με Τιμή
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
     Τσομπανόπουλος Ευάγγελος