Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 27/12/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Χρυσούπολη 21-12-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                       Αριθμ. Πρωτ. 17861
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
                                                
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 27 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30  για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση 17ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
  2. Ανάκληση της με αριθ. 142/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν. 4412/16  για την εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Αντιμετώπιση υδραυλικής ανεπάρκειας κεντρικού καναλιού αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Χρυσοχωρίου Δήμου Νέστου»
  3. Ανάκληση της με αριθ. 143/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν. 4412/16  για την εκπόνηση υδραυλικής μελέτης  με τίτλο: «Αντιμετώπιση υδραυλικής ανεπάρκειας κεντρικού καναλιού αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Χρυσοχωρίου Δήμου Νέστου»
  4. Ανάκληση της με αριθ. 144/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν. 4412/16 για την εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας  με τίτλο: «Αντιμετώπιση υδραυλικής ανεπάρκειας κεντρικού καναλιού αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Χρυσοχωρίου Δήμου Νέστου»
  5. Ανάκληση της με αριθ. 173/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις δημοτικές οδούς εντός των ορίων των οικισμών Δήμου Νέστου» με προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16»
 
 
Με Τιμή
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
     Τσομπανόπουλος Ευάγγελος