Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 6/12/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Χρυσούπολη 27-11-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. 16704
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
                                                
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 6 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30  για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Πρόταση 16ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
  2. Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018
  3. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης τελικού αναδόχου – για την «Προμήθεια / Τοποθέτηση Ανταλλακτικών στα οχήματα του Δήμου Νέστου» προϋπολογισμού 35.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) (Αρ. Μελέτης 5025/2018-29.06.2018).
  4. Έγκριση εισήγησης Πρακτικού Αποσφράγισης Προσφορών με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου e-SOHECA» ως άγονου διαγωνισμού και παραπομπής στο Δημοτικό Συμβούλιο
  5. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνιστικής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Την εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος τηλεφροντίδας του Δήμου Νέστου στα πλαίσια του έργου: «e-Social Health Care» στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020 με ακρωνύμιο e-SOHECA και κωδικό MIS 5012037
 Με Τιμή
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
     Τσομπανόπουλος Ευάγγελος