Πρόσκληση- Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

          elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Χρυσούπολη    3-7-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                             Αριθμ. Πρωτ.   9553
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
Ε Κ Τ Α Κ Τ Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε έκτακτη κατεπείγουσα  συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  3 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (13η)
  2. Πρόταση 8ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
  3. Έγκριση – νομιμοποίησης αποφάσεων Δημάρχου για ψήφιση δαπανών λόγω πλημμυρικών φαινομένων την 27η & 28η Ιουνίου
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω φυσικών καταστροφών (πλημμύρες) που υπέστη  ο Δήμος Νέστου (υπ΄αριθ.2964/29-6-2018/9436/2-7-2018 απόφαση της Περιφέρειας ΑΜΘ  (ΑΔΑ: 6ΟΧΓ7ΛΒ-ΛΡΙ))
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                     
                       
                                                            ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ