Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 1/3/2019

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Χρυσούπολη 25-2-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 3087
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
                                                
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 1 του μηνός Μαρτίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00  για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Πρόταση 2ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2019
 2. Εισήγηση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018
 3. Έγκριση  Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης  Οικονομικού Έτους 2017
 4. Έγκριση  Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης για την αγορά ακινήτου.
 5. Έγκριση νομιμοποίησης της υπ ’αρ. 402/1002/28-01-2019 Απόφασης Δημάρχου περί «Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για την αντιμετώπιση των έντονων βροχοπτώσεων»
 6. Έγκριση νομιμοποίησης της υπ ’αρ. 403/1003/28-01-2019 Απόφασης Δημάρχου περί «Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας μίσθωσης φορτηγού βυτίου»
 7. Έγκριση νομιμοποίησης της υπ ’αρ. 404/1004/28-01-2019 Απόφασης Δημάρχου περί «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας ξυλείας»
 8. Ανάθεση σε δικηγόρο της νομικής κάλυψης του κ. Τσακαλίδη Ιωάννη προς αντίκρουση της εις βάρος του κατηγορίας .
 9. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το από 30-01-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας
 10. Έγκριση για ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λογισμικών προγραμμάτων και εφαρμογών
 11. Έγκριση Πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με τίτλο «Εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος τηλεφροντίδας του Δήμου Νέστου στα πλαίσια του έργου «e-Social Health Care»προϋπολογισμού 67.741,94€ (πλέον Φ.Π.Α.).(Α/Α Συστήματος 68407)
 12. Έγκριση ανάδειξης τελικού αναδόχου του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια /Τοποθέτηση Ανταλλακτικών στα οχήματα του Δήμου Νέστου Προϋπολογισμού 35.000,00€ πλέον ΦΠΑ
 13. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Χρυσούπολης» που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της   α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016
 14. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Ηρώων εντός του οικισμού Χρυσούπολης», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν. 4412/16
 15. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης του έργου : «Ανακαίνιση αγροτικών περιφερειακών ιατρείων στο Μοναστηράκι, στη Ν. Καρυά και στην περιοχή Πηγές του Δήμου Νέστου»
 16. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Ηρώων εντός του οικισμού Χρυσούπολης»
 17. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νέστου»
 18. Προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/16 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: “Κατασκευή φρεατίων επίσκεψης - καθαρισμού δικτύου ομβρίων Δ.Κ. Χρυσούπολης”
 19. Επικύρωση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση τοιχείου περίφραξης στον χώρο του κοιμητηρίου & αντιστήριξη πρανών δρόμου στην  Τ.Κ. Πέρνης»
 
 
 
Με Τιμή
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
     Τσομπανόπουλος Ευάγγελος