Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 27/04/2018

elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Χρυσούπολη 23-4-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.  6283
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  27 του μηνός Απριλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (7η)
  2. Έγκριση πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων για το Δήμο Νέστου
  3. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξης οριστικού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Νέστου»
  4. Έγκριση ανάδειξης οριστικού αναδόχου για επιμέρους ομάδες του Διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων του Δήμου Νέστου και  του ΝΠΔΔ «Ευνεστία»
  5. Έγκριση νομιμοποίησης γενόμενης δαπάνης (σχετ. η αριθ. 1240/6270/19-04-2018  απόφαση Δημάρχου)
  6. Έγκριση ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση δαπέδου αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Νέστου»
  7. Επικαιροποίηση και συμπλήρωση στοιχείων στην  υπ’αρ. 72/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  8. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση και αντίκρουση της υπ’αρ. ΠΡΔΣ54/9-12-2013 προσφυγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής στη δικάσιμο της 8ης Μαΐου 2018 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο.
 
 
                                                                                                                               Με Τιμή 
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                     
                        
                                                         ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ