Πρόσκληση- Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο 4/7/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  3/7/2018
 
                Αριθμ. Πρωτ. 9554
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 
 
Ε Κ Τ Α Κ Τ Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 4 του μηνός Ιουλίου  έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στο παρακάτω θέμα:
 
  1. Έγκριση 8ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
  2. Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για εργασίες αποκατάστασης φυσικών καταστροφών (πλημμύρες)
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω φυσικών καταστροφών (πλημμύρες) που υπέστη  ο Δήμος Νέστου (υπ΄αριθ.2964/29-6-2018/9436/2-7-2018 απόφαση της Περιφέρειας ΑΜΘ  (ΑΔΑ: 6ΟΧΓ7ΛΒ-ΛΡΙ))
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                   ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ