ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εγγραφή ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ /ΜΕΛΕΤΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016

        elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Χρυσούπολη, 06-03-2019
Αριθ. Πρωτ.: 3852

 

Ταχ. Διεύθ/ση: Πρεμετής, 64200, Χρυσούπολη Προς : α) Ιστοσελίδα Δήμου Νέστου
            β) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)
               (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
   
 
Πληροφορίες: Μαρία Μπάκα
Τηλέφωνο: 2591350170
FAX: 2591350141
e-mail: mpakamaria@0937.syzefxis.gov.gr
                                                                                                            
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την εγγραφή
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ /ΜΕΛΕΤΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016
 
 
 
Ο Δήμος Νέστου, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων / μελετών της παρ. 5, άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2019, στις παρακάτω κατηγορίες:
 
 Α.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΜΕΛΕΤΩΝ
 
 1. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες.
 2. Μελέτες Οικονομικές.
 3. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.
 4. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου.
 5. Στατικές Μελέτες, μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων.
 6. Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές μελέτες.
 7. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες.
 8. Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων.
 9. Ενεργειακές Μελέτες, θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, ήπιων μορφών ενέργειας.
 10. Μελέτες Τοπογραφίας, γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματολογικές
και τοπογραφικές.
 1. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές.
 2. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.
 3. Εδαφολογικές μελέτες και Έρευνες.
 4. Μελέτες Δασικές.
 5. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου.
 6. Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 256/1998).
 7. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων
 
 
 Β.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΡΓΩΝ
1.    Οδοποιΐα
2.    Οικοδομικά
3.    Υδραυλικά
4.    Ηλεκτρομηχανολογικά
5.    Πρασίνου
        
Κ Α Λ Ε Ι
 
τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων, να συμπληρώσουν - υποβάλλουν την σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (που επισυνάπτεται). Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από  αντίγραφο του εργοληπτικού/ μελετητικού πτυχίου (σε ισχύ), και θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νέστου, οδός Πρεμετής, Τ.Κ. 642 00 Χρυσούπολη, μέχρι και την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέστου, κα. Μπάκα Μαρία, τηλέφωνο επικοινωνίας: 25913.50170.
 
 
 
Ο Δήμαρχος Νέστου
  
Ευάγγελος Τσομπανόπουλος