Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  24/2/2017
 
                Αριθμ. Πρωτ. 3247
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 
ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Νέστου (όπως ο πίνακας αποδεκτών)
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 
 
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 5 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π. μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
 
 
                                                                                           Με τιμή
    Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος
 
 
                                                                                Κοσμίδου Λαρίσα