Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 29/12/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη 21/12/2017
             
             Αριθμ. Πρωτ. 24172
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση 17ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2017
  2. Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης δαπανών οικονομικού έτους 2017
  3. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (Ν.4412/2016) έτους 2017
  4. Ορισμός μελών για της συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (Ν.4412/2016) έτους 2017
  5. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑΝ
  6. Έγκριση παράτασης μίσθωσης εντός του 621γ Δ.Δ. Κεραμωτής
 
Με Τιμή
Ο Αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                         ΜΕΡΜΕΛΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ