Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
     Χρυσούπολη  17-10-2018
          Αριθμ. Πρωτ. 14738
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 22 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 13ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
 2. Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέστου
 3. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου 2017
 4. Έγκριση για την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 παρ.1 Ν.3463/2006)
 5. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ευνεστία»
 6. Έγκριση Κατάρτισης  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νέστου Οικονομικού  Έτους 2019
 7. Έγκριση περί καθορισμού τoυ ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας & φωτισμού
 8. Έγκριση πρόσληψης  έκτακτου προσωπικού
 9. Έγκριση τροποποίησης απόφασης ανάθεσης εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης «ΦΩτοδρομή» σε ορκωτούς Λογιστές
 10. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), αντικατάστασης αυτού
 11. Έγκριση δαπάνης για την επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών του Δήμου για την απόκτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικών Ικανοτήτων (Π.Ε.Ι.)
 12. Έγκριση δαπάνης για αποδέσμευση ΑΦΜ της πρώην Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.) του πρώην Δήμου Χρυσούπολης.
 13. Έγκριση  σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης με Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης για την αποδοχή των αστικών αποβλήτων του Δήμου Νέστου
 14. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Σπάρτης στο Μυστρά στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 24-25 Οκτωβρίου 2018.
 15. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Χερσονήσου Κρήτης στην 8η Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στις 1η  έως 3η  Νοεμβρίου 2018.
 16. Έγκριση της αριθ. 120/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
 17. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου ΡΟΜΑ Δήμου Νέστου
 18. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Συλλόγου Νέστος Χρυσούπολης
 19. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Συλλόγου Μακεδονικός Αγιάσματος
 20. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Φίλων Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής & Χορωδίας
 21. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Λεκάνης
 22. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημοτών
 23. Έγκριση τροποποίησης της με αριθ. 22/15-06-2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) με θέμα «Καθορισμός τελών ύδρευσης»
 24. Έγκριση αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών
 25. Έγκριση αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: ««Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών
 26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή   Αρδευτικού Δικτύου Αγροκτήματος Λεκάνης»
 27. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: « Αρδευτικό δίκτυο εξωχώραφων Λεκάνης » Έγκριση συγκρότησης επιτροπής  Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: « Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών Δήμου Νέστου»
 28. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: « Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Κεραμωτής»
 29. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση Ομβρίων – αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Πετροπηγής»
 30. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εσωτερικές Διαμορφώσεις στο κτίριο καθαριότητας του Δήμου Νέστου»
 31. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση – διαμόρφωση παλιού κοιμητηρίου Δ.Κ. Χρυσούπολης και διάνοιξη της όμορης οδού Πελαργών»
 32. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις – διαμορφώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Ορεινού»
 33. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εργασίες διαμόρφωσης πλατείας Ερατεινού»
 34. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εργασίες διαμόρφωσης χώρου πλησίον Παιδικού Σταθμού Χρυσοχωρίου»
 35. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5001/2017 μελέτης με τίτλο: «Εργασίες Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Τ.Κ. Ποντολιβάδου και Γέροντα»
 36. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης με σκοπό την αντιπυρική προστασία στην Δημοτική Ενότητα Χρυσούπολης  Δήμου Νέστου»
 37. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης με σκοπό την αντιπυρική προστασία στην Δημοτική Ενότητα Ορεινού  Δήμου Νέστου»
 38. Έγκριση αποδοχής της απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕΠ-831 του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας – αποχέτευσης ομβρίων Χρυσούπολης»
 39. Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νέστου έτους 2018
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
         ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ