Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 20/12/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη 14/12/2017
             
             Αριθμ. Πρωτ. 23765
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 15ης & 16ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2017
 2. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγυητικής επιστολής για την εκμετάλλευση του Γεωθερμικού πεδίου
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Νέστου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για ενιαίο τέλος διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας στη Περιφέρεια ΑΜΘ.
 4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις Διεθνής Εκθέσεις Σόφιας, Βουκουρεστίου, Βελιγραδίου,Μόσχας Βερολίνου και Κωνσταντινούπολης και στην έκθεση Φιλοξένια Θεσσαλονίκης
 5. Έγκριση παραχώρησης τμήματος του οικοπέδου με αριθμό 47 του Ο.Τ. 11 της Διανομής Συνοικισμού Σκοπού έτους 1995-1996 για την εγκατάσταση σταθμού βάσης σταθερής τηλεφωνίας WIMAX Ο.Τ.Ε.
 6. Έγκριση της με αριθ. 149/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)  οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου»
 7. Έγκριση της με αριθ. 137/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα «Έγκρισης της 11ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
 8. Έγκριση της με αριθ. 139/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2017»
 9. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 10. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 11. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 12. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 13. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο : “Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, ηλεκτροφωτισμός στην οδό Λευκάδος, δημιουργία χώρων πρασίνου, προσβάσεις για ΑΜΕΑ”
 14. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρισιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη “ 2014-2020, Άξονα Προυεραιότητας 2 “Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Ατόμων”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) με τίτλο” Δράση 6ε 14.1 : Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια”
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο : “Ανάπλαση οικισμού ΡΟΜΑ στην Τ.Κ. Πηγών του Δήμου Νέστου “ με κωδικό ΟΠΣ 5003488’
 16. Αίτημα περί τροποποίησης της υπ΄ αριθμό 199/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω εσφαλμένης επωνυμίας
 17. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο : “Hλεκτρομηχανολογική μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου και εγκατάσταση Εργαστηρίου Επίδειξης Λειτουργίας Α.Π.Ε.»
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                  ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ