ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 18/01/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 
 
 
 
 
 
Χρυσούπολη  12-1-2018
              
                Αριθμ. Πρωτ. 601
 
 
ΠΡΟΣ: 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Νέστου
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 18 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση 1ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
2. Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Νέστου
3. Έγκριση πρόσληψης  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
4. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑΝ
5. Γνωμοδότηση περί παράτασης μίσθωσης εντός του 621γ Δ.Δ. Κεραμωτής
6. Έγκριση προμήθειας διαφημιστικού υλικού για συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού
7. Ορισμός αρμόδιου οργάνου από τους Δήμους για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων έτους 2018
8. Ορισμός εκπροσώπων για ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυάγιων και άλλες διατάξεις έτους 2018
9. Ορισμός μελών στις επιτροπές α) πολυσύχναστων παραλιών - λουτρικών εγκαταστάσεων και β) χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής έτους 2018
10. Ορισμός μελών για την Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984
11. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018
12. Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας έτους 2018
13. Ορισμός οργάνου με αρμοδιότητα την υλοποίηση αποφάσεων κλεισίματος των άνευ άδειας λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος έτους 2018
14. Ορισμός μελών για τη σύσταση Α/θμιας και Β/θμιας Επιτροπής Επιθεώρησης Θεάτρου και Κινηματογράφου έτους 2018
15. Ορισμός μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (άρθρο 19 του Ν.4351/2015(Α-164) έτους 2018
16. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων (παρ. 6 αρθρ.199 Ν.3463/06)
 
 
 
Με Τιμή 
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                  ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ