Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 17/04/2018

  αρχειο-ληψης.png    
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                 Χρυσούπολη 13/4/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                             Αριθ.Πρωτ.:6096
                                      
                                               
                                                            Π Ρ Ο Σ:
                                                           Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                           Δήμου Νέστου
 
                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
            Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 17 του μηνός Απριλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.-Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την υπηρεσία καθαριότητας.
 
 
                                                                                Με τιμή
                                                            Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                           Ψυλλίδου Ελένη