Πρόσκληση Εκδήλωσης Εδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλλει σχετική μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00, συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα διακιολογητικά των άρθρων 109 και 110 του Ν. 4070/2012.