Πρόσκληση- Υποβολή προσφορών για την ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νέστου

               elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Χρυσούπολη  07/02/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 1636
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Πληροφορίες : Κόνσουλας Δημήτριος 
E-mail: konsoulasdimitrios@0937.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο : 25913 50185 Φαξ 25913 50187 
 
                                                                                       Προς : Κάθε  Ενδιαφερόμενο                                                        
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
Ο Δήμος Νέστου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην με αριθμό πρωτοκόλλου 215/09-01-2019 Τεχνική Έκθεση του Δήμου Νέστου, η οποία και επισυνάπτεται.
Σας καλούμε να καταθέσετε εγγράφως κλειστή  προσφορά στην έδρα του Δήμου μέχρι τις 11-02-2018 και ώρα 14:00. Η συνολική δαπάνη ενδεικτικά προϋπολογίστηκε μέχρι το ποσό των 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ  και θα βαρύνει τους κωδικούς 10.6253.0001, 20.6253, 30.6253.0001 του προϋπολογισμού έτους 2019.
Απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά για τους προσφέροντες (για ποσά με εκτιμώμενη αξία ίση ή μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.) κατά την αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης που οφείλουν να προσκομίσουν πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, επιπλέον των προσφορών τους αποτελούν:
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για αδίκημα αναφερόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (λόγοι υποχρεωτικού αποκλεισμού). Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.
γ) Αποδεικτικό καταβολής ασφαλιστικών εισφορών της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.
δ) Έγγραφο από αρμόδιο επίσημο φορέα, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι διαθέτει πιστοποίηση σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
 
 
Για τον Δήμο Νέστου
Ο Δήμαρχος
 
 
Τσομπανόπουλος Ευάγγελος