Δημόσια Πρόσκληση περί δραστηριοποίησης κατόχων αδειών πλανόδιου εμπορίου

elliniki-dimokratia-(1).png 

       
   
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Χρυσούπολη    24    Ιουλίου   2018
Αριθ. Πρωτ: 11105
 
 
Ταχυδρομική Διεύθυνση : 64200 Χρυσούπολη    
Τηλέφωνο : 2591350116
Αρ. Τηλεομοιοτυπικού (FAX)
Ηλ. Ταχ. : kontosteliosm@0937.syzefxis.gov.gr
: 2591025273
               
 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Νέστου Καβάλας

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 8 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.α΄/2017) «Άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν στις οποίες και αναφέρονται τα εξής: «8. Κατ' εξαίρεση με την αφορμή διοργάνωσης εκθέσεων….και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ο οικείος Δήμος μπορεί να χορηγεί σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης άδεια κατάληψης χώρου για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Με απόφαση του Δήμου καθορίζονται τα σημεία διάθεσης. Για την παροχή της σχετικής άδειας προηγείται δημόσια πρόσκληση του δήμου»
  4. Τη σχετική αριθ. 154/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης κανονισμού για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Δήμου μας

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 
 
Όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νέστου τις ημέρες  Τρίτη και Τετάρτη 23 και 24 Ιουλίου αντίστοιχα κατά τις ώρες 9.00 π.μ. έως 13 μ.μ. στο γραφείο του Αντιδημάρχου Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών κ Σαββαϊδη Λάζαρο καταθέτοντας σχετική προς τούτο αίτηση.
Διευκρινίζεται ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί με την πρόσκληση διενεργείται με ευθύνη του Δήμου δημόσια κλήρωση. Κλήρωση διενεργείται και μεταξύ των επιλεγέντων για την θέση που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος. Η θέση που προβλέπεται η τοποθέτηση καντίνας σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι περιμετρικά του camping west στην Κεραμωτή, σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων από την ήδη υπάρχουσα καντίνα και θα αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιείται η εκδήλωση ΠΛΑΪ ΣΤΟ ΚΥΜΑ από την Παρασκευή 27 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018.
Ομοίως οι θέσεις των εγκαταστάσεων έψησης περιγράφονται στην ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορούν τα εξής, στα πλαίσια της εκδήλωσης ΠΛΑΪ ΣΤΟ ΚΥΜΑ, κατά τις παραπάνω αναφερόμενες ημέρες:
 
Καλαμπόκια (ψημένα ή/και βραστά) 1 Για τα πωλούμενα είδη των κατηγοριών αυτών προτείνονται  σύμφωνα με την αριθ. 5/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κεραμωτής τα σημεία:
Α) μπροστά στο Γυμνάσιο
Β) από τα κοιμητήρια έως την οικία του Κατσιλίδη Νικόλαου
Γ) Στην είσοδο της Κεραμωτής
Δ) Περιμετρικά του παλιού Δημοτικού Σχολείου
Ε) περιμετρικά στο camping west
 
Ποπ Κόρν 1
Μαλλί της γριάς 1
Παγωτά 1
Λουκουμάδες 1
 
 
 
 
 
      Ο Αντιδήμαρχος Νέστου
 
 
 
         ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ