Ορθή Επανάληψη- Πρόσκληση Οικονομική Επιτροπή 21/9/2018

elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Χρυσούπολη   12-9-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.   13105
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 21 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για τις: «Εργασίες καθαρισμού, βιντεοσκόπησης και επισκευής αγωγών δικτύου ομβρίων Δ.Κ. Χρυσούπολης»
  2. Προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32  του Ν. 4412/16 για την μίσθωση μηχανημάτων έργου με τους χειριστές τους για την αποκατάσταση βλαβών σε κανάλια σε οδούς της Δ.Ε. Χρυσούπολης και αποκατάσταση σωληνωτών οχετών στην Τ.Κ. Ξεριά
  3. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16 για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου με τους χειριστές τους για αποκατάσταση βλαβών  σε αγροτικούς δρόμους της Δ.Ε. Χρυσούπολης
  4. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16 για την απόφραξη φρεατίων.
 
  1. Προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Χρυσοχωρίου» προϋπολογισμού 20.278,97 €.
                                                                                                                                Με Τιμή 
   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                     
                       
                                                                                             ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ