Ορθή Επανάληψη- Πρόσκληση ΔΣ-24/8/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  18-08-2017
 
   Αριθμ. Πρωτ. 13844
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού έτους 2017
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017
 3. Έγκριση καταλογισμού αχρεωστήτως εισπραχθέντων αποδοχών
 4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
 5. Έγκριση κατανομή ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 6. Έγκριση περί νέας εγγραφής του Δήμου ως Συνδρομητή με την εφημερίδα «7η ΜΈΡΑ»
 7. Έγκριση συμμετοχής σε συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Κόνιτσα την 8η και 9η Σεπτεμβρίου 2017-08-2017
 8. Έγκριση συμμετοχής σε διημερίδα Ελεγκτικού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη την 25η  και 26η Σεπτεμβρίου 2017
 9. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη
 10. Έγκριση της αριθ. 93/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ περί «Έγκριση παραχώρησης προς χρήση στον Δήμο Νέστου τμήματος του υπ΄αρίθ.1807 τεμαχίου του αγροκτήματος Γέροντα, συμπληρωματικής διανομής έτους 1966»
 11. Έγκριση της με αριθμού 87/2017 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ "ΕΥνεστία" με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους  2016 του ΝΠΔΔ "ΕΥνεστία».
 12. Έγκριση της αριθ. 84/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου «7ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»
 13. Έγκριση της αριθ. 98/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου «8ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»
 14. Έγκριση της με αριθμού 86/2017 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ "ΕΥνεστία" με θέμα: «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017»
 15. Έγκριση τροποποίησης Ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης για ακίνητο το οποίο παραχωρήθηκε κατά χρήση από το Δήμο Νέστου στην Αναπτυξιακή Νέστου ΑΕ . ΟΤΑ
 16. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσούπολης
 17. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Λεκάνης «Οι Ρίζες μας»
 18. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 19. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 20. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 21. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 22. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 23. Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                     ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ