Ορθή Επανάληψη- Πρόσκληση Οικονομική Επιτροπή 20/9/2018

elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Χρυσούπολη 12-9-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 13103
 
 
                                                           
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30  για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Πρόταση 12ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
  2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης της με αρ. μελέτης 5021/2018 του έργου με τίτλο e-Social Health Care, ακρωνύμιο e-SOHECA του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020».
 
 
 
 Με Τιμή
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 
     Τσομπανόπουλος Ευάγγελος