Ορθή επανάληψη- Πρόσκληση Δ.Σ 20/9/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
     Χρυσούπολη  12-9-2018
          Αριθμ. Πρωτ. 13104
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 
                                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 11ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νέστου
 3. Έγκριση κατανομής επιχορήγησης σε σχολικές επιτροπές ΑΒάθμιας &  ΒΒάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Έγκριση της αριθ. 112/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018-»
 5. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ «ΕΥνεστία» για τη δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας στον Δήμο Νέστου.
 6. Έγκριση δημιουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας
 7. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) και ορισμός νέου Προέδρου.
 8. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΥνεστία» Δήμου Νέστου, και ορισμός νέου Προέδρου.
 9. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Νέστου Α.Ε., και ορισμός νέου Προέδρου
 10. Έγκριση νομιμοποίησης -μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
 11. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσούπολης
 12. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Συλλόγου Νέστος Χρυσούπολης
 13. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Ομίλου Ποντολιβάδου
 14. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλαταμώνα
 15. Έγκριση δαπάνης για τη μεταφορά απορριμμάτων στη Καβάλα
 16. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης σε υπάλληλο του Δήμου Νέστου για τη συντήρηση-επισκευή του οχήματος ΚΗΥ 4991
 17. Εξέταση αιτήματος του Γ.Α.Σ. «Κεραυνός  Πέρνης» για παραχώρηση κατά χρήση του χώρου Γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου Πέρνης.
 18. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με αποσπώμενο αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα».
 19. Έγκριση αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Νέστου, με κωδικό ΟΠΣ 5022241 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».
 20. Παραχώρηση κατά χρήση τμημάτων κοινόχρηστων τεμαχίων στο Αγρόκτημα Ξεριά του Δήμου Νέστου (Ν. 4061/2012) του Κωνσταντίνου  Εγενειάδη.
 21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «Τεχνικά έργα Τ.Κ. Ζαρκαδιάς».
 22. Έγκριση αποδοχής της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο: “Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Ποντολιβάδου - Γέροντα”,  στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018, στην τροποποίηση 00 της  ΣΑE 016, με Κωδικό ΣΑΕ 2018ΣΕ01600048 και προϋπολογισμό 28.162,85 €.
 23. Έγκριση αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου Νέστου”,  στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση ΙΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» και έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου Νέστου”.
 24. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Νέστου με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο :  “Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Ποντολιβάδου - Γέροντα”, που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2018.
 25. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Νέστου, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 2 «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού» του άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την πράξη με τίτλο :  “Αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νέστου Νομού Καβάλας”
 26. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Νέστου, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της υπ' αριθμ.  3171/1061/Α3  από 4/6/2018 πρόσκλησης με Κωδικό 098, Α/Α ΟΠΣ: 2658, του άξονα προτεραιότητας 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», του  Επιχειρισιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για την πράξη με τίτλο :  “Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Νέστου”.
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
         ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ