Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 26/02/2018

  elliniki-dimokratia.png    
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                  Χρυσούπολη 22/2/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                              Αριθ.Πρωτ.:3499
                                      
                                               
                                                            Π Ρ Ο Σ:
                                                           Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                                                           του Δήμου Νέστου
 
 
                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
 
            Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 26 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
1.-Εισήγηση περί τελών άρδευσης Δήμου Νέστου.
 
2.-Έγκριση Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης Εκμίσθωσης Χρήσης Αιγιαλού - Παραλίας.
 
3.-Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης τελικού αναδόχου – για την “Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία” προϋπολογισμού 60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
 
4.-Έγκριση κατάρτισης όρων διακήρυξης εκμίσθωσης τμήματος του με αριθμ.179 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ερατεινού.
 
 
 
 
                                                                                Με τιμή
                                                                   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
 
 
 
 
                                                             ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ