Πρόσκληση- Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Χρυσούπολη   3-7-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.   9555
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
Ε Κ Τ Α Κ Τ Η
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε έκτακτη κατεπείγουσα  συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α) συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  5 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανατροπής-ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (14η)
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω φυσικών καταστροφών (πλημμύρες) που υπέστη  ο Δήμος Νέστου (υπ΄αριθ.2964/29-6-2018/9436/2-7-2018 απόφαση της Περιφέρειας ΑΜΘ  (ΑΔΑ: 6ΟΧΓ7ΛΒ-ΛΡΙ))
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                     
                       
                                                            ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ