Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 24/8/2017

                 logomfa350x350.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Χρυσούπολη  18-8-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 13843
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Πρόταση 10ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
  2. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017(12η)
  3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017
  4. Έγκριση ματαίωσης διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Προϋπολογισμού 39.998,00 € πλέον ΦΠΑ
  5. Έγκριση ανάδειξης τελικού αναδόχου για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Χρυσούπολης» Προϋπολογισμού 59.980,00 € πλέον ΦΠΑ.
  6. Έγκριση εκτέλεσης έργου, ψήφιση διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο: “Τεχνικά έργα Τ.Κ. Ζαρκαδιάς”
  7.  Έγκρισης τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο: “Τεχνικά έργα Τ.Κ. Ζαρκαδιάς”
  8. Έγκριση εκτέλεσης έργου, ψήφιση διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο: “Επισκευή – στεγανοποίηση δώματος Λυκείου Χρυσούπολης”
  9. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο: “Επισκευή – στεγανοποίηση δώματος Λυκείου Χρυσούπολης”
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
α/α
 
 
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Αναπληρωτής)