Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 29/01/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Χρυσούπολη 25 -1-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.  2007
  
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 29 του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έτους 2018
  2. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2018
  3. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης Έργων και Μελετών
  4. Πρόταση 2ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
  5. Έγκριση της με αριθμό 197/1449/18-01-2018 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου
  6. Έγκριση της με αριθμό 196/1321/18-01-2018 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου
  7. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση και την υποστήριξη της από 29/6/2012 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Νέστου κατά την υπ'αρ.πρωτ. 198.028/4/5/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγής κτλ. ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  8. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση και την υποστήριξη έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας του Δήμου Νέστου κατά της εταιρίας με την επωνυμία MULTI I.K.E.,  της υπ'αρ. 328/2014 διαταγής πληρωμής και της υπ'αρ. 186/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καβάλας.
  9. Έγκριση για ανάδειξη τελικού αναδόχου για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού»
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
α/α
  
 
                                                                                    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Αναπληρωτής)