Πρόσκληση -Οικονομική Επιτροπή 22/10/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Χρυσούπολη 17-10-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 14737
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
                                                
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 22 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:30  για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Πρόταση 14ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
  2. Εισήγηση για τον καθορισμό του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας & φωτισμού
  3. Έγκριση ανάδειξη τελικών αναδόχων για την «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση έργου ενίσχυσης της ικανότητας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για τη βιωσιμότητα (BIO2CARE)» προϋπολογισμού 20.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α.). (Αρ. Μελέτης 5015/2018)
  4. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης της με αριθμό 5048/27.09.2018 μελέτης για την «Ανάδειξη Αναδόχου για τις Δράσεις Επικοινωνίας και Διάχυσης, Καταγραφής και υιοθέτησης κοινών πρακτικών του έργου«e-Social Health Care» στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020 με ακρωνύμιο e-SOHECA και κωδικό MIS 5012037
  5. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης της με αριθμό 5026/29.06.2018 μελέτης για την Ανάδειξη Αναδόχου  «Παροχή Υπηρεσιών στο παραδοτέο 4.3.1 του πακέτου εργασίας ΠΕ 4 στο Δήμο Νέστου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GREEN CREW»
 
 Με Τιμή
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
     Τσομπανόπουλος Ευάγγελος