Πρόσκληση-Οικονομική Επιτροπή- 20/12/2017

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Χρυσούπολη 14 -12-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                               Αριθμ. Πρωτ. 23763
  
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (22η)
  2. Πρόταση 16ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
  3. Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης  Οικονομικού Έτους 2016 Δήμου Νέστου
  4. Έγκριση νομιμοποίησης γενόμενης δαπάνης (σχετ. η αριθ. 3834/23559/11-12-2017 απόφαση Δημάρχου).
  5. Έγκριση Ανάθεσης σε δικηγόρο για την άσκηση έφεσης κατά της υπ'αρ. 250/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας(τακτική διαδικασία).
  6. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών για την ανάδειξη τελικού αναδόχου για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Ύλης και Υλικών Μηχανογράφησης»
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
                       
                                                                                   ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ