Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 7/6/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Χρυσούπολη    1-6-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                Αριθμ. Πρωτ.   8012
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  7  του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (9η)
  2. Πρόταση 6ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
  3. Έγκριση νομιμοποίησης γενόμενης δαπάνης (σχετ. η αριθ. 1480/7413/16-05-2018  απόφαση Δημάρχου)
  4. Ανάθεση σε δικηγόρο της υπεράσπισης των συμφερόντων του Δήμου Νέστου προς αντίκρουση της υπ’αρ. ΑΓ306/1-9-2014 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας στη δικάσιμο της 5ης Ιουνίου 2018 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο.
  5. Ανάθεση σε δικηγόρο της υπεράσπισης των συμφερόντων του Δήμου Νέστου προς αντίκρουση της υπ’αρ. ΕΦ138/17-7-2017 έφεσης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής στη δικάσιμο της 19ης Ιουνίου 2018 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο.
  6. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης της με αριθμό 5014/2018 μελέτης για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νέστου προϋπολογισμού 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ
  7. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης της με αριθμό 5015/2018 μελέτης για την «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση έργου ενίσχυσης της ικανότητας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για τη βιωσιμότητα (BIO2CARE)» του ενταγμένου έργου στα πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece - Bulgaria 2014 – 2020 προϋπολογισμού 20.161,29 € πλέον ΦΠΑ
  8. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης της με αριθμό 5018/2018 μελέτης για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Νέστου προϋπολογισμού 24.193,55 € πλέον ΦΠΑ
  9. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Έργα Οδοποιίας Δ.Ε. Ορεινού» (Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις κ.λ.π.)
 
 
 
Με Τιμή
                                                                  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
            α/α
 
 
 
 
                                                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                             ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
      (Αναπληρωτής)