Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 28/03/2018

                
 elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Χρυσούπολη  22-3-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                             Αριθμ. Πρωτ.  5099
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  28 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νέστου οικονομικού έτους 2018
  2. Έγκριση πρακτικών ανάδειξης οριστικών αναδόχων για επιμέρους ομάδες και παροχή εξουσιοδότησης συνέχισης της διαδικασίας του Διεθνούς Διαγωνισμού Προμήθειας Τροφίμων του ΝΠΔΔ « ΕΥνεστία» του Δήμου Νέστου.
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης  της με αριθ. 5010/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθειας Υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.575,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης  της με αριθ. 5011/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθειας Υλικών επισκευής και συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.979,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
  5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού «Καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων με παραχώρηση κατά αποκλειστικότητα του δικαιώματος συμμετοχής σε ΚΟΙ.Σ.Π.Ε 
  6. Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας χώρων αιγιαλού – παραλίας.
 
 
 
Με Τιμή
        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                     
                       
                                                       ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ