Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 13/11/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Χρυσούπολη 9-11-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 15844
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
                                                
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 13 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:30  για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Πρόταση 15ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
 2. Έγκριση δαπανών επιμόρφωσης προσωπικού συμβουλευτικού σταθμού άνοιας σε εκτέλεση υφιστάμενης προγραμματικής σύμβασης(5302/1-11-2018)
 3. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν. 4412/16  για την εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Αντιμετώπιση υδραυλικής ανεπάρκειας κεντρικού καναλιού αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Χρυσοχωρίου Δήμου Νέστου»
 4. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν. 4412/16  για την εκπόνηση υδραυλικής μελέτης  με τίτλο: «Αντιμετώπιση υδραυλικής ανεπάρκειας κεντρικού καναλιού αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Χρυσοχωρίου Δήμου Νέστου»
 5. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν. 4412/16 για την εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας  με τίτλο: «Αντιμετώπιση υδραυλικής ανεπάρκειας κεντρικού καναλιού αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Χρυσοχωρίου Δήμου Νέστου»
 6. Επικύρωση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών προσωρινού αναδόχου του έργου : «Ανακαίνιση αγροτικών περιφερειακών ιατρειών στο Μοναστηράκι, στη Ν. Καρυά και στην περιοχή Πηγές του Δήμου Νέστου»
 7. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν. 4412/16 για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δημόσια κτίρια λόγω βροχοπτώσεων στην Δ.Ε. Κεραμωτής
 8. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν. 4412/16 για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δημόσια κτίρια λόγω βροχοπτώσεων στην Δ.Ε. Χρυσούπολης
 9. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν. 4412/16 για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου με τους χειριστές τους για αποκατάσταση της αρχικής διατομής των στραγγιστικών τάφρων με τον καθαρισμό της βλάστησης των πρανών μεταξύ Τ.Κ. Πετροπηγής και Τ.Κ. Ποντολιβάδου
 10. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν. 4412/16 για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου με τους χειριστές τους για αποκατάσταση της αρχικής διατομής των στραγγιστικών τάφρων με τον καθαρισμό της βλάστησης των πρανών μεταξύ της Δ.Ε. Χρυσούπολης, Τ.Κ. Χρυσοχωρίου, Τ.Κ. Αβραμυλίας
 11. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνιστικής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση τοιχείου περίφραξης στον χώρο του κοιμητηρίου & αντιστήριξη πρανών δρόμου στην Τ.Κ. Πέρνης», με προσφυγή στην έκτακτη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, προϋπολογισμού 107.763,16 €.
 12. Έγκριση για την προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16 για τη μίσθωση φορτηγού με το χειριστή
 13. Έγκριση για την προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16 για την προμήθεια ξυλείας
 14. Έγκριση νομιμοποίησης γενόμενης δαπάνης (σχετ. η αριθ. 2751/13928/01-10-2018 απόφαση Δημάρχου)
 15. Ανάθεση σε δικηγόρο για άσκηση προσφυγής κατά της υπ’αρ. 3100 απόφασης (Φ.Ε.Κ. 4729/Β/23-10-2018)  του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ.
 16. Έγκριση νομιμοποίησης γενόμενης δαπάνης (σχετ. η αριθ. 3104/3929/31-10-2018  απόφαση Δημάρχου)
 17. Έγκριση νομιμοποίησης γενόμενης δαπάνης (σχετ. η αριθ. 2679/13549/21-09-2018 απόφαση Δημάρχου)
 18. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνιστικής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «’Άρση επιπτώσεων πλημμυρίδων φαινομένων στις Τ.Κ. Γραβούνας – Ζαρκαδιάς – Αγ. Κοσμά» 
 
 Με Τιμή
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
     Τσομπανόπουλος Ευάγγελος