Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 5/03/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Χρυσούπολη 28-2-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.  3707
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  5 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Πρόταση 3ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
  2. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (3η)
  3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017
  4. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης τελικού αναδόχου – για την “Προμήθεια Καυσίμων Λιπαντικών και Αναλωσιμων Ειδών» προϋπολογισμού 1.127.977,10€ (πλέον Φ.Π.Α.).
  5. Έγκριση της με αριθμό 795/3803/1-3-2018 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου.
  6. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση και αντίκρουση της υπ’αρ. ΠΡ13/20-3-2012 προσφυγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής
  7. Ανάθεση σε δικηγόρο της νομικής κάλυψης του κ. Χρυσαλίδη Χριστόδουλου στη δικάσιμο της 15ης   Μαρτίου και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας
  8. Ανάθεση σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δημάρχου την 16η Μαρτίου 2018 ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο.
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                     
                       
                                                            ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ