Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 12/03/2018

                 αρχειο-ληψης.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Χρυσούπολη 7-3-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.  4113
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (4η)
  2. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης οριστικού αναδόχου για τα είδη του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων(Πετρέλαιο Θέρμανσης) για τις ανάγκες της ΑΒάθμιας Σχολικής Επιτροπής»
  3. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης οριστικού αναδόχου για τα είδη του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων Λιπαντικών και Αναλώσιμων Ειδών»
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
                  α/α
 
 
 
 
                                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
         (Αναπληρωτής)