Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 27/12/2018

 elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
     Χρυσούπολη  21-12-2018
          Αριθμ. Πρωτ. 17862
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 27 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 17ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
 2. Κατανομή επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2019
 4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης Έργων και Μελετών έτους 2019
 5. Ορισμός μελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών, Εκποίησης, Εκμίσθωσης και Αγοράς πραγμάτων του Δήμου έτους 2019
 6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης  και παραλαβής Προμηθειών του Δήμου έτους 2019
 7. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2019
 8. Ορισμός Αντιπρόεδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)
 9. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
 10. Έγκριση της αριθ. 144/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
 11. Έγκριση της αριθ. 147/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία.
 12. Έγκριση αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 50/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δυνάμει δικαστικής απόφασης.
 13. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου για την κάλυψη αναγκών – συντήρησης των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Β βάθμιας Εκπαίδευσης
 14. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου με το ποσό των 7.200,00€ για εργασίες ελαιοχρωματισμού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης και στο 5ο  Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης της Σχολικής Επιτροπής Α Βάθμιας Εκπαίδευσης
 15. Έγκριση για ανάκληση της αριθ.22/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής περί παραχώρησης χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων και εξέταση νέας αίτησης για παραχώρηση χώρου.
 16. Έγκριση για προσθήκες- καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. για το Σχολικό Έτος 2019-2020
 17. Έγκριση της αριθ. 148/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
 18. Έγκριση της αριθ. 150/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Νέστου»
 19. Έγκριση της με αριθ. 16/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί  αιτήματος του Αθλητικού Συλλόγου-Αθλητικός Όμιλος Χρυσούπολης παραχώρησης χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και έγκριση παραχώρησης για τη διεξαγωγή αγώνων
 20. Έγκριση της αγοράς ακινήτου με δημοπρασία με σκοπό την δημιουργία κοιμητηρίων ΡΟΜΑ στην Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου
 21. Έγκριση  για  ανάδειξη αναδόχου για το «Τμήμα Α: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» & «Τμήμα B: Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού» του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου e-SOHECA»
 22. Έγκριση Παραλαβή και έγκριση παραδοτέων - Πακέτο Εργασίας Α.4 (D2.3.1) και  Πακέτο Εργασίας Β.3 (D3.3.1), του έργου με τίτλο Βιο2Care του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020.
 23. Έγκριση Πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Αγροκτήματος Λεκάνης».
 24. Έγκριση Πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αρδευτικό Δίκτυο Εξωχώραφων Λεκάνης».
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
         ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ