Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 26/06/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  22-6-2018
             
                Αριθμ. Πρωτ.  9041
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 26 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 7ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
 2. Έγκριση για έκδοση άδειας πλανόδιου εμπορίου παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών κας. Γκατζαρίδου Βασιλική»
 3. Έγκριση για έκδοση άδειας πλανόδιου εμπορίου παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών κας. Μπερμπερίδου Αλεξάνδρα»
 4. Έγκριση της αριθ. 77/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
 5. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων
 6. Έγκριση ετήσιας έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 7. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Μικρασιατών « Η Αγία Φωτεινή»
 8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης βιβλιοδεσίας πρακτικών της πρώτης (1ης) Συνάντησης για την Τοπική Ιστορία του Δήμου Νέστου
 9. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημοτών
 10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
 11. Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο : “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΣΤΗ Ν.ΚΑΡΥΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΕΣ”.
 12. Γνωμοδότηση για την υποβολή αιτήματος προς το Δασαρχείο Καβάλας (τμήμα προγραμματισμού και μελετών της Διεύθυνσης Δασών Ν.Καβάλας) για τη σύνταξη μελετών, που αφορούν εργασίες αντιπυρικής προστασίας στα δάση και δασικές εκτάσεις περιοχής ευθύνης του Δήμου Νέστου Νομού Καβάλας.
 
 
 
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                  ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ