Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 7/6/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  1-6-2018
             
                Αριθμ. Πρωτ.  8009
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 7 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 6ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
 2. Έγκριση κατανομής επιχορήγησης σε σχολικές επιτροπές ΑΒάθμιας &  ΒΒάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Έργων
 4. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων
 5. Έγκριση  σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης με Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης
 6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
 7. Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών για πυροπροστασία
 8. Έγκριση αιτήματος προς  ΑΣΕΠ περί αναπλήρωσης –αντικατάστασης διοριστέου ΠΕ Χημικού
 9. Έγκριση για τη κατάπτωση εγγυητικής λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών στο Δήμο Νέστου
 10. Έγκριση για ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού από το Δήμο Νέστου για την πράξη με MIS 356890 και τίτλο «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ στο κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης ύψους 36.900,00€
 11. Έγκριση για ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων δημόσιας συνδρομής για το έργο με ΚΑΕ 2011ΕΠ33180013(MIS 900024)”ELLADA- BOYLGARIA 2007-2013 IT-PROTECTED»  ύψους 8.850,60€
 12. Έγκριση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. που θα απασχοληθούν σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις ΟΤΑ για το σχ. έτος 2018-2019
 13. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Νέστου
 14. Έγκριση κανονισμού για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Δήμου Νέστου
 15. Έγκριση για έκδοση άδειας υπαίθριου-πλανόδιου εμπορίου παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών κας. Γκόγκου Κωνσταντινιάς»
 16. Έγκριση για έκδοση άδειας υπαίθριου-πλανόδιου εμπορίου παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών κ. Ράφτη Χρήστου»
 17. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων «Η γιορτή του Αγρότη» με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Καρυάς «ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΖΩΗΣ»
 18. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Σκακιστικό Όμιλο Δήμου Νέστου
 19. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Ερατεινού
 20. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Ελευθέρια 2018
 21. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Λεκάνης «Οι Ρίζες μας»
 22. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεχροκάμπου
 23. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότη
 24. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου με το ποσό των 7.200,00€ για τις ανάγκες συντήρησης κτηρίων στις Σχολικές Μονάδες της Σχολικής Επιτροπής ΑΒάθμιας Εκπαίδευσης
 25. Έγκριση της με αριθμού 55/2018 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ "ΕΥνεστία" με θέμα: «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων A΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018»
 26. Έγκριση της αριθ. 53/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
 27. Έγκριση της αριθ. 65/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
 28. Έγκριση της με αριθ. 69/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα: «Έγκριση πίνακα μοριοδότησης για την εγγραφή παιδιών στα τμήματα Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας του Ν.Π.»
 29. Έγκριση της με αριθ. 68/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τμημάτων Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας του Ν.Π.»
 30. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο :  « Επισκευές – συντηρήσεις στο κτίριο του Γυμνασίου Κεραμωτής »
 31. Έγκριση διάστρωσης τμήματος τσιμεντόδρομου εσωτερικού οδικού δικτύου οικισμού Τ.Κ. Διαλεκτού,
 32. Έγκριση για την συμπλήρωση πίνακα κατάταξης γηπέδων
 33. Έγκριση για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης στο Αγρόκτημα Μακρυχωρίου του Δήμου Νέστου (άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 4061/2012)
 34. Εξέταση αίτησης του Ευφροσυνίδη Γεώργιου για εξαγορά κατεχόμενου τεμαχίου σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4061/2012
 35. Εξαγορά τμημάτων κοινόχρηστων τεμαχίων στο Αγρόκτημα Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου     (άρθρου 23 Ν. 4061/2012)
 36. Έγκριση παραλαβής της Η/Μ  μελέτης με τίτλο: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις , ηλεκτροφωτισμός στην οδό Λευκάδος, δημιουργία χώρων πρασίνου, προσβάσεις για Α.Μ.Ε.Α.»
 37. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Αγροκτήματος Λεκάνης»
 38. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αρδευτικό Δίκτυο Εξωχώραφων Λεκάνης»
 39. Έγκριση αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Χρυσούπολης» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006176440, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και έγκριση εκτέλεσης του έργου
 40. Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Έργα Οδοποιίας Δ.Ε. Ορεινού» (Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις κ.λ.π.)
 
 
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                  ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ