Πρόσκληση-Δημοτικό Συμβούλιο 29/01/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  25-1-2018
             
                Αριθμ. Πρωτ. 2008
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 29 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 2ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
 2. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νέστου οικονομικού έτους 2018
 3. Ορισμός μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της παρ.8 (η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
 4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2018
 5. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης Έργων και Μελετών
 6. Έγκριση της αριθ. 152/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018- Ψήφιση ΠΟΕ»
 7. Έγκριση της αριθ. 2/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
 8. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης οριακής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο : « Ανάπλαση οικισμού Ρομά στην Τ.Κ. Πηγών του Δήμου Νέστου»
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD(Επιλογή Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)
 10. Ορισμός μελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών, Εκποίησης, Εκμίσθωσης και Αγοράς πραγμάτων του Δήμου
 11. Επιστροφή τμήματος του 621γ από την Αναπτυξιακή Νέστου,που το διαχειριζόταν κατά χρήση βάσει της υπ 'αρ. 196/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  στον κύριο του εν λόγω τμήματος  Δήμο Νέστου. 
 
 
 
 
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                  ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ