Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 
ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ
 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
          Ο Δήμος Νέστου  με την από 11/02/2016  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ δήλωσε τη δυνατότητά του να παράσχει τη θερμότητα μέσω του δικτύου τηλεθέρμανσης στους γεωργούς της περιοχής για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών και μέχρις εξαντλήσεως των δυνατοτήτων που παρέχει η εκτελεσθείσα υποδομή.
Το εκτελεσθέν έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την εξαγωγή θερμικής ενέργειας από το γεωθερμικό πεδίο, καθώς και την κατασκευή συνδεόμενου δικτύου τηλεθέρμανσης, ώστε να προμηθεύει θερμική ενέργεια για γεωργικούς σκοπούς (μεταξύ άλλων δυναμικές καλλιέργειες, λειτουργία θερμοκηπίων, καλλιέργεια πρώιμων λαχανικών και φρούτων, αποξήρανση προϊόντων γεωργίας).
Η θερμική ενέργεια θα χρεώνεται από την ημέρα σύνδεσης των χρηστών στο έργο και θα επιβάλλεται πάγιο τέλος σύνδεσης για κάθε σύνδεση στην υποδομή. Η τιμή ορίζεται στα 17 ευρώ/MWh.  Βάση της υπ. Αριθ.  S. A 34918 (2012/Ν) έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Αξιοποίηση του Γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού Δήμου Νέστου».
Επειδή έως σήμερα παραμένει ανεκμετάλλευτη η δεύτερη παραγωγική γεώτρηση χωρίς να έχει κατατεθεί στην υπηρεσία κανένα αίτημα  ,  καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρωτοκολλημένο φάκελο που θα απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ Νέστου και στον οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:
1) Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου καταναλωτή θερμικής ενέργειας. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος νομικού προσώπου πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα αυτού.
2) Τίτλους από τους οποίους προκύπτει η κυριότητα, νομή ή και χρήση γεωργικών ακινήτων του ενδιαφερόμενου επί του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού.
3) Πλήρη και αναλυτική περιγραφή της επένδυσης ή της καλλιέργειας που προτίθεται να εγκαταστήσει.
 4) Δεσμευτικό προσδιορισμό της αιτούμενης κατανάλωσης θερμικής ενέργειας.
5) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεσμεύεται να κατασκευάσει άμεσα την υποδομή υποδοχής του ζεστού νερού στο ακίνητο του οποίου έχει την κυριότητα, νομή ή κατοχή.
Μετά την εκτίμηση των φακέλων που θα υποβληθούν και της συνολικής εικόνας των ενδιαφερομένων , η ΔΕΥΑΝ θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους για την αξιολόγηση και αφού τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση των αιτήσεων για τη ζήτηση θερμικής ενέργειας θα προβεί στην υπογραφή των συμβάσεων.
 
Χρυσούπολη, 30/10/2017