Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 29/3/2017

elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Χρυσούπολη  24-3-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 4969
 
                                                                         
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 29 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Πρόταση 4ης τροποποίησης – αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 2. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο της υπεράσπισης των συμφερόντων του Οργανισμού Α΄ βαθμού  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ» σε αγωγή αποζημίωσης, που άσκησε κα. Κασσιανή Λιβεριάδου κατά: 1.του Δήμου Νέστου και 2. του Γρηγόριου Τριανταφυλλίδη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας.
 3. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για την παράσταση και αντίκρουση της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 6/2017 ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας.
 4. Έγκριση νομιμοποίησης γενόμενης δαπάνης (σχετ. η αριθ. 779/3730/6-3-2017 απόφαση Δημάρχου).
 5. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο της υπεράσπισης των συμφερόντων του Οργανισμού Α΄ βαθμού  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ» σε αγωγή που άσκησαν οι υπάλληλοι Ανδρεάδου Σαπφώ, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος κτλ. και αφορά σε επιδόματα ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.
 6. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο της υπεράσπισης των συμφερόντων του Οργανισμού Α΄ βαθμού  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ» σε αγωγή που άσκησαν οι υπάλληλοι Καραγεώργη Ισμήνη, Σιμιτσής Γεώργιος, Λόβουλου Κυριακή κτλ. και αφορά σε επιδόματα ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας
 7. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης των 400,00 ευρώ για την ανάθεση σε Δικηγόρο, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της με αριθμό 133/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης  και  τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων».
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης  και  τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ».
 10. Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου : “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ” της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη 2014-2020 ομώνυμης πράξης, στη ΣΑΕΠ 031/1, με κωδικό ΟΠΣ 5003488, και Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ03110003.
 11. Έγκριση ανάθεσης εργασιών με τίτλο :«Αναβάθμιση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου στέγασης κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Νέστου»
 
 
          Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
 
 
 
 
                                                                             ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ