Πρόσκληση-Οικονομική Επιτροπή 25/1/2017

             elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Χρυσούπολη  19-1-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 828
 
                                                                         
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 25 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση ψήφισης πιστώσεων διαφόρων δαπανών ΠΟΕ
  2. Έγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
  3. Έγκριση ψήφισης πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017
  4. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για την παράσταση στην με αριθμό 177/14-9-2016 ανακοίνωση δίκης – προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση - παρεμπίπτουσα αγωγή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «DRIVE (ΝΤΡΑΙΒ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» κατά του Δήμου Νέστου σε συνέχεια της με αριθμό 47/2016 αγωγής της κας Παρθένας Αποστολίδου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας.
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της επιτροπής
 
 
 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ