Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 24/1/2017

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Χρυσούπολη 19-1-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ. 826
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                               
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 24 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Πρόταση 1ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
  2. Έγκριση ψήφισης ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων
  3. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2017
  4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έτους 2017
  5. Έγκριση νομιμοποίησης γενόμενης δαπάνης περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας αλατιού για την αντιμετώπιση έντονων χιονοπτώσεων (σχετ. η αριθ. 66/300/10-1-2017 Απόφαση Δημάρχου)
  6. Έγκριση νομιμοποίησης γενόμενης δαπάνης περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την αντιμετώπιση έντονων χιονοπτώσεων (σχετ. η αριθ. 66/300/10-1-2017 Απόφαση Δημάρχου)
 
 
   
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της επιτροπής
 
 
 
 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ