Πρόσκληση-Οικονομική Επιτροπή 30/12/2016

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη,  28/12/2016
 
              Αριθμ. Πρωτ. 21008
 
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Νέστου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 
Σας καλούμε σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στο παρακάτω έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
  • Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης δαπανών οικονομικού έτους 2016.  
Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των αποκλειστικών προθεσμιών που τίθενται για την τακτοποίηση των ως άνω δαπανών.
 
                                                                      Με Τιμή
                                                             Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
 
 
 
                ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ