Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 8/3/2017

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Χρυσούπολη  1-3-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                               Αριθμ. Πρωτ. 3434
 
                                                                         
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 8 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Σύνταξη Έκθεσης και κατάρτιση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικού Έτους 2016  Δήμου Νέστου.
 2. Πρόταση 3ης τροποποίησης – αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 3. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νέστου
 4. Επανασυζήτηση της με αριθ. 13/2017 απόφαση της ΟΕ περί « τελών και δικαιωμάτων χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Νέστου»
 5. Έγκριση ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια Οχήματος 4x4 και τις υπερκατασκευές»
 6. Ανάθεση σε δικηγόρο της υπεράσπισης των συμφερόντων του Οργανισμού Α΄ βαθμού  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ» σε αγωγή που άσκησαν οι υπάλληλοι Ισμήνη Καραγεώργη, Σιμιτσής Γεώργιος κτλ. και αφορά σε μισθολογικές διαφορές ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.
 7. Ανάθεση σε δικηγόρο της υπεράσπισης των συμφερόντων του Οργανισμού Α΄ βαθμού  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ» σε αγωγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας.
 8. Ανάθεση σε δικηγόρο της υπεράσπισης των συμφερόντων του Οργανισμού Α΄ βαθμού  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ» σε αγωγή που άσκησαν οι υπάλληλοι Χριστόφορος Πατρόπουλος, Ισμήνη Καραγεώργη κτλ. και αφορά σε μισθολογικές διαφορές ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.
 9. Περί υποβολής ή μη ποινικών ρητρών σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ.:             1652/1-2-2017 Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ για το έργο: «Κατασκευή κόμβου σφαγείων στην Δ.Κ. Χρυσούπολης.
   
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της επιτροπής
 
 
 
 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ