Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 20/12/2016

    elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  15/12/2016
               Αριθμ. Πρωτ. 20474
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Έγκριση 16ης  τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 2. Ορισμός μελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών, Εκποίησης, Εκμίσθωσης και Αγοράς πραγμάτων του Δήμου
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας  Δήμου Νέστου με ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Νέστου
 4. Έγκριση Κανονισμού Σήματος, Μεταλλίων και Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων  Δήμου Νέστου
 5. Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ΕΥνεστία
 6. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης  του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου «Κεραυνός Πέρνης»
 7. Τροποποίηση της με αριθ. 309/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
 8. Έγκριση της αριθ. 119/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»
 9. Έγκριση της αριθ. 132/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»
 10. Έγκριση της με αριθμού 135/2016 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ "ΕΥνεστία" με θέμα: «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016»
 11. Έγκριση Δελτίου Οικονομικής και Διοικητικής παρακολούθησης του ΤΟΕΒ Χρυσοχωρίου μηνός Οκτωβρίου 2016
 12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις Διεθνής Εκθέσεις ΤΟΥΡΚΙΑΣ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ-ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ & ΣΕΡΒΙΑΣ
 13. Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων  από την εκδήλωση φαινομένων από πλημύρες, χιονοπτώσεις – παγετό περιόδου 2016-2017
 14. Έγκριση περί αιτήσεως  πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ
 15. Έγκριση ακύρωσης θέσεως πωλητή λαϊκής αγοράς Χρυσούπολης (ΨΥΧ.)
 16. Έγκριση ακύρωσης θέσεως πωλητή λαϊκής αγοράς Χρυσούπολης (ΣΥΜ)
 17. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. (ΒΑΚΡ)
 18. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (ΜΠΕΡ)
 19. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (ΧΡΟΝ)
 20. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (ΔΗΜ)
 21. Ανάκληση της με αριθ. 376/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του υποέργου 4: “Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Συστήματος Γεωθερμίας” της πράξης “Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης ΑΠΕ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης”
 22. Ανάκληση της με αριθ. 377/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Κόμβου Σφαγείων στην Δ.Κ. Χρυσούπολης”
 23. Ανάκληση της με αριθ. 350/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ολοκλήρωση Υποδομών του Διδακτηρίου Γυμνασίου Χρυσούπολης Β΄ κτίριο”
 24. Ανάκληση της με αριθ. 380/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Εκμετάλλευση Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας”
 25. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Νέστου στην θέση Ξηροπόταμος Χρυσούπολης και Χαϊδευτό Δήμου Νέστου”
 26. Έγκριση Χορήγησης Παράτασης Προθεσμίας για το έργο: “Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Αγροκτήματος Λεκάνης”
 27. Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών που αναλύονται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: “Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών Δήμου Νέστου”
 28. Έγκριση 3ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου της πράξης: “Κατασκευή Κόμβου Σφαγείων στην Δ.Κ. Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου”
 29. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Αμμόγλωσσας Κεραμωτής»
 30. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ»
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ