Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νέστου 31/10/2016

 
 
elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη 21-10-2016
 
         Αριθμ. Πρωτ. 17334
 
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 31 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Έγκριση 14ης  τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 2. Έγκριση Κατάρτισης  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νέστου Οικονομικού  Έτους 2017
 3. Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νέστου με Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ)
 4. Ορισμός αρμόδιου οργάνου από τους Δήμους για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων
 5. Έγκριση συντήρησης Ασθενοφόρου οχήματος του ΕΣΥ Χρυσούπολης
 6. Έγκριση της αριθ. 101/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 10ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»
 7. Έγκριση επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 8. Έγκριση για παροχή πρόσθετης χρηματικής επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τη δικτύωση της αίθουσας Η/Υ του Β΄ Γυμνασίου Χρυσούπολης
 9. Έγκριση της με αριθμού 115/2016 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ "ΕΥνεστία" με θέμα «Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους  2015 του Νομικού Προσώπου».
 10. Έγκριση συνδιοργάνωσης με το ΤΕΙ Καβάλας για τη διαβαλκανική διάσκεψη των εδρών της UNESCO που βρίσκονται στο χώρο της Βαλκανικής
 11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας 
 12. Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Τουρισμού Ανάπτυξης Δήμου Νέστου και αντικατάστασης του
 13. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΕΥνεστία Δήμου Νέστου, αντικατάσταση αυτού.
 14. Έγκριση για την παραλαβή και έγκριση Β2 σταδίου – επανυποβολής της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου πρώην Δ. Χρυσούπολης
 15. Έγκριση σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στη Χρυσούπολη κατόπιν σχετικής αιτήσεως για σύνταξη πράξης προσκύρωσης Καλυψού-Θάσου-Π. Π. Γερμανού-Αναγνωστάκη
 16. Έγκριση σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στη Χρυσούπολη κατόπιν σχετικής αιτήσεως για σύνταξη πράξης προσκύρωσης Σωκράτους-Αμύντα-Εγνατίας-Μπρούφα
 17. Έγκριση σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στη Χρυσούπολη κατόπιν σχετικής αιτήσεως για σύνταξη πράξης προσκύρωσης Ορφέως-Γραβιάς-Νίκης
 18. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Νατσ)
 19. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Μωυσ)
 20. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Δημητρ. Χ)
 21. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Παπαγ)
 22. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Πάνου)
 23. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Μπαιρ)
 24. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Δημητρ. Π)
 25. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Παλιατσ)
 26. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Παρασκ.)
 27. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Λαρδή)
 28. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Αρχοντ)
 29. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Μαραγκ)
 30. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Κωνσ)
 31. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Αλεξα)
 32. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Καλογ.)
 33. Έγκριση Μεταβίβασης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
 34. Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 35. Εξέταση αιτήματος κ. Κοκονιά Χαρίση για εξαγορά ακινήτου στο αγρόκτημα Πετροπηγής του Δήμου Νέστου (άρθρο 23 του Ν. 4061/2012)
 36. Έγκριση για παραχώρηση κατά χρήση τμήματος κοινόχρηστου τεμαχίου στον Συνοικισμό Χρυσοχωρίου του Δήμου Νέστου (άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν. 4061/2012)
 37. Έγκριση του 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: “Αναπλάσεις πλατειών Πέρνης”
 38. Έγκριση Τακτοποιητικού 2ου Α.Π.Ε. του έργου της πράξης: “Εκμετάλλευση Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας”
 39. Έγκριση Τακτοποιητικού 3ου Α.Π.Ε. του έργου της πράξης : “Ολοκλήρωση Υποδομών του Διδακτηρίου Γυμνασίου Χρυσούπολης – Β ΄Κτίριο”
 40. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:” Ολοκλήρωση Υποδομών του Διδακτηρίου Γυμνασίου Χρυσούπολης – Β΄Κτίριο”
 41. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Εκμετάλλευση Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ