Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νέστου 24/1/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  19-1-2017
 
         Αριθμ. Πρωτ.  827
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 24 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Έγκριση τροποποίησης για λογιστική τακτοποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
 2. Έγκριση 1ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 3. Έγκριση Προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΔΕ & ΥΕ εγκ.40703/16-12-2016 ΥΠ.ΕΣ, για το έτος 2017
 4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
 5. Έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού
 6. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης λογισμικού προγραμμάτων εφαρμογών (Software)
 7. Έγκριση για τη δημιουργία ειδικού δεσμευμένου Λογαριασμού για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΎ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2016
 8. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (Ν.4412/2016) έτους 2017
 9. Ορισμός μελών για της συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (Ν.4412/2016) έτους 2017
 10. Ορισμός αρμόδιου οργάνου από τους Δήμους για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων έτους 2017
 11. Ορισμός εκπροσώπων για ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυάγιων και άλλες διατάξεις έτους 2017
 12. Ορισμός μελών στις επιτροπές α) πολυσύχναστων παραλιών - λουτρικών εγκαταστάσεων και β) χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής έτους 2017
 13. Ορισμός μελών για την Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984
 14. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2017
 15. Ορισμός μελών Δ.Σ. πρωτοβάθμιας επιτροπής για έλεγχο σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων έτους 2017
 16. Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας έτους 2017
 17. Ορισμός οργάνου με αρμοδιότητα την υλοποίηση αποφάσεων κλεισίματος των άνευ άδειας λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος έτους 2017
 18. Ορισμός μελών για τη σύσταση Α/θμιας και Β/θμιας Επιτροπής Επιθεώρησης Θεάτρου και Κινηματογράφου έτους 2017
 19. Ορισμός μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (άρθρο 19 του Ν.4351/2015(Α-164) έτους 2017
 20. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD(Επιλογή Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)
 21. Συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη της ωφέλειας και τον υπολογισμό σχετικής εισφοράς των μη μελών προς το ΤΟΕΒ Χρυσούπολης
 22. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων (παρ. 6 αρθρ.189 Ν.3463/06)
 23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Κόμβου Σφαγείων στην Δ.Κ. Χρυσούπολης”
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ