Ανακοίνωση- Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής"

           elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                      Χρυσούπολη,  31/01/2019
Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥνεστία»                                                
  ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ                                                            
                                                                                                                                                           
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2018
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυποασεπΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥνεστία»,  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέστου με Παράρτημα Ρομά, 7ης Μεραρχίας – Μ.Αλεξάνδρου,     Τ.Κ. 64200 Χρυσούπολη,  υπόψη κας Δρόσου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2591350193 και 2591023585).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού  σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) με έναρξη την Πέμπτη  31 Ιανουαρίου  και λήξη την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019.
 
                             
                                    Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
 
 
 
                                                                         ΧΑΤΖΗΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ